• Imprimeix

Cursar un Doctorat

Els programes de doctorat s'adrecen als titulats universitaris que desitgen ampliar coneixements i fer recerca sobre un àmbit específic relacionat amb els estudis anteriorment realitzats. Per obtenir el títol de doctor/a cal haver superat un període de formació i un període de recerca. Al conjunt organitzat de totes les activitats conduents a l'obtenció del títol se l’anomena programa de doctorat, que consta de tres períodes: de formació, de recerca i d’elaboració i defensa pública de la tesi doctoral.

Cada universitat estableix els procediments i criteris d'admissió al programa de doctorat corresponent en qualsevol dels seus períodes, com ara l'exigència de formació prèvia específica en algunes disciplines. A l'inici del període de recerca, les universitats expedeixen un certificat que habilita per contractar en pràctiques aquest personal investigador en formació.

Per accedir al programa de doctorat en el seu període de formació, caldrà complir les mateixes condicions que per a l'accés als ensenyaments oficials de màster. Per accedir-hi durant el període de recerca, cal estar en possessió d'un títol oficial de màster universitari, o del mateix nivell, expedit per una institució d'educació superior de l’espai europeu d’educació superior. La sol·licitud d'admissió s’ha de presentar directament a la universitat que t’interessi.

 

Es podrà incloure a l'anvers del títol de doctor/a la menció "Doctor europeu" si es compleixen els requisits següents:

  1. Durant el període de formació, haver fet una estada d'un mínim de 3 mesos en una institució d'educació superior o centre de recerca d'un estat membre de la Unió Europea, cursant estudis o realitzant treballs de recerca reconeguts per la universitat.
  2. Part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, ha d’estar redactada i presentada en una de les llengües oficials de la Unió Europea, diferent de les llengües oficials d'Espanya.
  3. La tesi doctoral ha de estar informada per un mínim de dos experts d'alguna institució d'educació superior o institut de recerca d'un estat membre de la Unió Europea.
  4. Almenys un expert d'alguna institució d'educació superior o centre de recerca d'un estat membre de la Unió Europea, diferent d'Espanya, amb el títol de doctor i diferent dels responsables de les activitats i dels informants esmentats als apartats a) i c), ha de formar part del tribunal avaluador de la tesi, la defensa de la qual haurà d'efectuar-se a la universitat on el doctorand estigui inscrit.