• Imprimeix

Homologació d'estudis universitaris

Perquè un títol universitari cursat a l'estranger sigui reconegut oficialment a tot l'Estat espanyol cal sol·licitar l'homologació a la seu central o a la delegació del Ministeri d'Educació. L'estudiant haurà de procedir a la legalització i traducció de la documentació abans de iniciar qualsevol altre tràmit. L'homologació d'estudis acredita per iniciar nous estudis universitaris o per accedir a màsters o per realitzar el doctorat, i implica el seu reconeixement per a l'exercici professional.

Haurà d'estar expedit per una universitat o centre d'educació superior. El centre que ha expedit el títol ha de ser oficial. El títol obtingut ha de tenir validesa oficial en el sistema educatiu del país al qual correspongui.

S'exigirà l'abonament d'una taxa per homologació i convalidació de títols i estudis estrangers, que és requisit imprescindible per a la tramitació de l'expedient.

Documentació que cal aportar:

 • Còpia compulsada del títol o de la certificació acreditativa de l'expedició del títol.
 • Còpia compulsada de la certificació acadèmica original on constin les assignatures cursades, la durada oficial, la càrrega horària de cadascuna d'elles i les seves qualificacions, etc.
 • DNI, passaport o altre document acreditatiu de nacionalitat.
 • Acreditació de l'abonament de la taxa corresponent establerta pel Ministeri d'Educació per iniciar els tràmits d'homologació.
 • Sol·licitud degudament emplenada.

Termini

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, tenint en compte que la resolució de l'expedient comporta aproximadament 6 mesos.

Resolució

 • La resolució pot ser favorable a l'homologació. Per accedir al 1r curs d'un ensenyament, l'estudiant haurà de demanar plaça d'ingrés mitjançant la preinscripció universitària.
 • La resolució pot ser favorable però condicionada a la superació prèvia d'una prova de conjunt en el centre on s'imparteixi l'especialitat del títol a homologar. Un cop superada la prova i obtinguda l'homologació, l'alumne haurà de formalitzar una preinscripció universitària.
 • Si no es concedeix l'homologació es pot demanar la convalidació parcial d'estudis.

On presentar la sol·licitud

 • Consolat o Ambaixada d'Espanya al país d'origen

 • Ministeri d'Educació
  Registro General 
  C/ De los Madrazo, 15
  28012 Madrid
  Tel.: (+34) 91 3277681

 • Delegació del Govern a Catalunya
  Àrea d'Alta Inspecció d'Educació 

  C/ Bergara, 12, 1a planta
  08002 Barcelona
  Tel.: (+34) 93 520 96 03
  Fax: (+34) 93 520 96 88
Data d'actualització:  25.05.2017